Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také „zákazník“) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování (dále jen „stěhování“). Tyto vztahy se dále, zejména v bodech neupravených těmito Podmínkami, řídí Zákonem č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, anebo podle povahy účastníků, Zákonem č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník, a souvisejícími právními předpisy.

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění zveřejněném na internetové stránce dodavatele v den odeslání objednávky dodavateli.

Zasláním objednávky objednatel potvrzuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

2. Informace o dodavateli, kontaktní údaje

Obchodní název: STĚHOVÁNÍ-PROFESIONÁLNĚ Místo podnikání: 755 01 Vsetín, Tyršova 1272 Identifikační číslo: 75307952 Daňové identifikační číslo: CZ 8451185853 Živnostenské oprávnění: Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti :přípravné a dokončovací stavební práce,specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Poskytování technických služeb poskytování služeb pro rodinu domácnost Telefon: 605 309 427 E-mail:i nfo@stehovani-profesionalne.cz WWW: www.stehovani-profesionalne.cz. Bankovní spojení: 16037661073/0800

3. Objednávka služeb, potvrzení objednávky

Objednatel podává objednávku služeb stěhování od dodavatele (dále jen „objednávka“), která je návrhem smlouvy o stěhování, prostřednictvím telefonu, e-mailové pošty nebo SMS anebo písemně (způsob doručení), doručením na kontaktní údaje objednatele uvedené v čl. 2 těchto Podmínek, a to nejpozději 24 hod před požadovaným provedením služeb, pokud se objednatel a dodavatel nedohodnou jinak. Dodavatel může vyzvat objednatele, který svou objednávku podal telefonicky, aby ji doručil i dalším z uvedených způsobů doručení (autorizoval).

V objednávce objednatel specifikuje alespoň údaje požadované na formuláři publikovaném na www stránkách dodavatele, ledaže se objednatel a dodavatel dohodnou jinak.

Každá objednávka musí být dodavatelem potvrzena jedním z výše uvedených způsobů doručení, zpravidla totožným se způsobem doručení objednávky. Dodavatel objednávku potvrdí zpravidla během 48 hodin od doručení, ledaže se objednatel a dodavatel dohodnou jinak.

Dodavatel objednávky přijímá 24 hodin denně celý rok, ledaže na svých www stránkách zveřejní oznámení o přerušení dodávky služeb a/nebo přijímání objednávek.

Potvrzením objednávky dochází k přijetí návrhu a tedy uzavření smlouvy o stěhování konkludentně, ledaže objednatel trvá na uzavření písemné smlouvy (vzniká „zakázka“). V takovém případě je nutné požadavek na uzavření písemné smlouvy uvést v objednávce anebo alespoň předem 12 hod před započetím zakázky.

Dodavatel si rovněž v případech nestandardních zakázek vyhrazuje možnost požádat objednatele o uzavření písemné smlouvy, což bude objednateli sděleno jedním z výše uvedených způsobů doručení anebo při potvrzení objednávky.

Pokud tak objednatel požádá v objednávce, provede dodavatel odhad ceny zakázky podle údajů poskytnutých objednavatelem v objednávce a doručí jej objednateli dle jeho pokynů, zejména např. v odpovědi na objednávku a způsobem, jímž byla objednávka doručena.

4. Zrušení objednávky

Objednatel může svou objednávku bezplatně zrušit do okamžiku, než byla potvrzena objednatelem anebo po vzájemné dohodě mezi dodavatelem a objednatelem do 48 hodin před zahájením stěhování.

V ostatních případech objednatel uhradí dodavateli smluvní pokutu na které se dohodnou objednatel s dodavatelem při uzavření objednávky/smlouvy.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě tzv. zásahu vyšší moci tj. okolností, které objednatel nemohl odvrátit, jako je např. přírodní katastrofa, havárie apod.

V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

Pokud objednatel již zaplatil část nebo celou částku ceny zakázky, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (maximálně do 10 pracovních dnů).

Bez ohledu na výše uvedené si dodavatel vyhrazuje právo bez sankcí posunout zahájení zakázky z důvodů hodných zvláštního zřetele. Za tyto důvody se považuje zejména zpoždění s dokončením předcházející zakázky, které nebylo možné předvídat. Toto posunutí musí dodavatel objednateli oznámit nejpozději 30 min. před zahájením zakázky a posunutí musí trvat max. 3 hod. V opačném případě – dodavatel posunutí zakázky včas neoznámí anebo posunutí trvá déle než 3 hod. - má objednatel právo na slevu z ceny zakázky, pokud se uskuteční v náhradním termínu, anebo z další zakázky, ve výši 5%.

6. Právo dodavatele na změnu ceny

Dodavatel si vyhrazuje právo změny odhadované ceny zakázky stanovené podle čl. 3., pokud se zakázka odchýlila od údajů poskytnutých objednavatelem v objednávce.

7. Ceník

Každá cenová kalkulace je individuální dle požadovaných služeb.

8. Platební podmínky

Úhrada ceny zakázky může být objednatelem provedena, ledaže smlouva o stěhování určí jiný způsob, takto:

  1. Hotově – po dokončení a vyúčtování zakázky, zároveň je dodavatelem vystaven příjmový doklad resp. „paragon“.
  2. Bankovní převodem předem – záloha podle odhadu ceny zakázky, po dokončení a vyúčtování zakázky bude fakturován doplatek resp. vrácen přeplatek, přičemž přeplatek i doplatek jsou splatné do 10 pracovních dní od dokončení zakázky.
  3. Bankovním převodem se splatností dle faktury. Není-li na faktuře datum splatnosti uveden, je cena zakázky splatná do 10 pracovních dní od dokončení zakázky.

Způsob úhrady ceny zakázky musí být mezi stranami sjednán nejpozději před zahájením zakázky.

9. Součinnost objednatele

Objednatel je povinen vyvinout potřebnou součinnost při stěhování, zejm.:

Dodavatel si vymiňuje, aby předmětem stěhování nebylo zejm.následující:

a) věci a předměty ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou: výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.
b) věci lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci
c) jinépředměty a věci, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů.
Pokud se na místě dodavatel a objednatel přesto dohodnou na stěhování předmětů dle písm. b) a c), nenese objednatel odpovědnost za vznik škody na takové stěhované věci.

10. Reklamace, náhrada škody

Zákazník je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou stěhovaných předmětů a břemen nebo škodu vzniklou poškozením prostor, ve kterých stěhování probíhalo.

Zákazník je povinen zkontrolovat stěhované předměty a břemena při převzetí při dokončení zakázky, jakož i prostory, ve kterých stěhování probíhalo. V případě, že zákazník zjistí poškození vzniklé při stěhování zaviněním dodavatele, sepíše s pracovníkem dodavatele Reklamační protokol. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.

Dodavatel odpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou na stěhovaných předmětech resp. prostorách, ve kterých stěhování probíhalo. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných předmětů resp. příslušných prostor v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však dodavatel neodpovídá objednateli za ušlý zisk a jiné následné škody, které mohou v souvislosti se stěhováním vzniknout.

Zákazník souhlasí s tím, že dodavatel není odpovědný za žádnou škodu způsobenou přímo či nepřímo třetími osobami, pokud této škodě dodavatel nemohl zabránit.

Dodavatel rovněž není odpovědný za škodu, která vznikla v důsledku jednání zákazníka, jakož i takového jednání zákazníka, kdy odmítl návrh pracovníka dodavatele na zajištění ochrany stěhovaných břemen např. obalovými materiály.

Dodavatel dále není zodpovědný za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou stěhovaných předmětů.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 22.6.2009. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky jejich zveřejněním na www stránkách dodavatele nejpozději 3 pracovní dny před jejich účinností.

Ve Vsetíně, dne 22.6.2009